Головна » Статті » Мої статті

Тематичне планування 9 клас

Календарно-тематичне планування уроків хімії. 9 клас.

                 (Складено за програмою МОН України, Київ, Ірпінь, 2005 рік.)

п/п

 

Дата

 

Тема уроку

 

Хімічний експеримент

 

 

Примітки

 

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу (2 год)

1.

02.09.

Основні класи неорганічних сполук.

 

 

2.

04.09.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома. Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

 

 

Тема 1. Розчини (15 год + 3 год резервні)

3.

09.09.

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.

 

 

4.

11.09.

Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.

 

 

5

16.09.

Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини.

 

 

6.

 

18.09.

Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Демонстрація 1. Теплові явища під час розчинення.

Демонстрація 2. Зразки кристалогідратів.

 

7.

 

23.09.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів.

 

 

8.

 

25.09.

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.

 

 

9.

30.09.

Приготування розчинів.

 

 

10.

 

 

02.10.

Практична робота №1. Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

11.

07.10.

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

Демонстрація 3. Дослідження речовин та їхніх розчинів на електропровідність.

 

12.

09.10.

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

 Лабораторний дослід 1. Визначення іонів Н+ і

ОН- у розчинах.

 

13.

14.10.

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.

 

 

14.

16.10.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання.

Демонстрація 4. Реакції обміну в розчинах електролітів. Лабораторний дослід 2,3,4 Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води, випаданням осаду, виділенням газу.

 

15.

21.10.

Складання йонних рівнянь.          

 

 

16.

23.10.

Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

 

 

17.

04.11.

Складання йонних рівнянь.

 

 

18.

06.11.

Практична робота №3. Розв’язання експериментальних задач.

 

 

19.

11.11.

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини».

 

 

20.

13.11.

Контроль знань з теми « Розчини».

 

 

 

Тема 2. Хімічні реакції (9 год + 2 год резервні).

21.

18.11.

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

 

 

22.

20.11.

Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну.

Демонстрація 5. Реакції сполучення, розкладу, заміщення і обміну.

 

23.

25.11.

Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники.

Демонстрація 6. Залежність швидкості хімічної реакції металів із хлоридною кислотою від природи металу й концентрації кислоти.

 

24.

27.11.

Окисно-відновні реакції, їх значення.

 

 

25.

02.12.

Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.

Демонстрація 7. Реакції екзо- та ендотермічні.

 

26.

04.12.

Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.

 

 

27.

09.12.

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння.

 

 

28.

11.12.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів

 

 

29.

16.12.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів

 

 

30.

18.12.

 

Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.

 

 

31.

23.12.

 

 

Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції». Контрольна робота № 1.

 

 

 

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (30 год + 2 год резервна).

32.

25.12.

Поняття про органічні речовини. Спільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурна, електронна формули.

 

 

33.

13.01

Алкани. Метан – найпростіша органічна сполука. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, фізичні властивості, поширення в природі.

 

 

34.

15.01

Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Фізичні властивості гомологів метану.

 

 

35.

20.01

Структурні формули органічних речовин. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії.

Демонстрація

Моделі молекул вуглеводнів. Лабораторний дослід 6. Складання моделей молекул вуглеводнів.

 

36.

22.01

Алкени, етилен. Молекулярна, електронна та структурна формули етилену, фізичні властивості. Гомологи етилену.

Демонстрація

Моделі молекул етилену.

 

37.

27.01

Алкіни, ацетилен. Молекулярна, електронна та структурна формули ацетилену, фізичні властивості. Гомологи ацетилену.

 

 

38.

29.01

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату, реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню і галогенів.

Демонстрації

Горіння парафінів, визначення якісного складу за продуктами горіння.

Реакція насичених вуглеводнів з розчинами

кислот, лугів, калій перманганату.

 

39.

03.02

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату, реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню і галогенів.

Демонстрації

Одержання й горіння етилену. Одержання й горіння ацетилену Реакції ненасичених вуглеводнів з розчинами

кислот, лугів, калій перманганату.

 

40.

05.02

Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.

 

 

41.

10.02

Розв’язування розрахункових задач.

 

 

42.

12.02

Застосування вуглеводнів. Систематизація знань учнів про вуглеводні.

 

 

43.

17.02

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Демонстрація Визначення властивостей поліетилену: реакція на нагрівання, реакції з розчинами

кислот, лугів, калій перманганату.

Лабораторна робота № 7.Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.

 

44.

19.02

Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти: метанол, етанол. Функціональна гідроксильна група. Молекулярні, електронні, структурні формули метанолу та етанолу, фізичні властивості.

 

 

45.

24.02

Гліцерин. Молекулярна, структурна формула гліцерину, фізичні властивості.

 

 

46.

26.02

Хімічні властивості спиртів: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини.

Демонстрації

Взаємодія етанолу з натрієм.

Взаємодія гліцерилу з натрієм.

Лабораторний дослід 8.  Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом.

 

47.

03.03

Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота. Функціональна карбоксильна група. Молекулярна та структурна формула оцтової кислоти, фізичні властивості.

 

 

48.

05.03

Хімічні властивості оцтової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Застосування оцтової кислоти.

Лабораторний дослід № 9. Дія оцтової кислоти на індикатори.

Лабораторний дослід № 10  Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

 

49.

12.03

Практична робота №4. «Властивості оцтової кислоти».

 

 

50.

17.03

Поняття про вищі (насичені і ненасичені) карбонові кислоти.

 

 

51.

19.03

Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів.

 

 

52.

31.03

Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Молекулярна формула глюкози, фізичні властивості, поширення у природі.

Лабораторний дослід № 11. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом.

 

53.

02.04

Сахароза. Молекулярна формула, поширення у природі. Загальна схема виробництва цукру.

 

 

54.

07.04

Вуглеводи: крохмаль і целюлоза. Молекулярні формули, поширення у природі. Полімерна будова крохмалю і целюлози. Реакція гідролізу.

Лабораторний дослід № 12. Реакція крохмалю з водою.

Лабораторний дослід № 13. Взаємодія крохмалю з розчином йоду.

 

55.

09.04

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Систематизація знань учнів про оксигеновмісні органічні сполуки.

 

 

56.

14.04

Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональні аміно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів.

Демонстрація

Зразки амінокислот.

 

57.

16.04

Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків.

Демонстрація Денатурація білків.

Демонстрація 19. Кольорові реакції білків.

 

58.

23.04

Біологічна роль амінокислот і білків.

 

 

59.

28.04

Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

 

 

60.

30.04

Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.

 

 

61.

05.05

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

62.

07.05

Розв’язування задач і вправ.

 

 

63.

12.05

Практична робота № 5. «Розв’язування експериментальних задач»

 

 

 

Тема 4. Узагальнення знань з хімії ( 4 год + 1 год резервна)

64.

14.05

Місце хімії серед наук про природу.

 

 

65.

19.05

Роль хімічних знань у пізнанні природи.

 

 

66.

21.05

Значення хімічних процесів у природі:

 

 

67.

26.05

Роль хімії в житті суспільства.

 

 

68.

28.05

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів по темах «Найважливіші органічні сполуки» та «Узагальнення знань з хімії» Контрольна робота № 2..

 

 

 

Орієнтовані об’єкти екскурсій:

  1. Водоочисна станція.
  2. Цукровий завод.
  3. Підприємство з гідруванням жирів.

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Liя (06.18.2015) | Автор: Наталя E
Переглядів: 525 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Неділя, 11.18.2018