Головна » Статті » Мої статті

Тематичне планування 8 клас

Календарно-тематичне планування уроків хімії. 8 клас.

      (Складено за програмою МОН України, Київ, Ірпінь, 2005 рік.)

п/п

 

Дата

 

Тема уроку

 

Хімічний експеримент

 

 

Примітки

 

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу (2 год)

 

1.

 

02.09.

 

Основні поняття хімії.

 

 

2.

04.09.

Прості речовини кисень і залізо.

 

 

 

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (8 год)

3.

09.09.

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

 

 

4.

11.09.

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

 

 

5

16.09.

Молярна маса.

 

 

6.

 

18.09.

Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.

 

 

7.

 

23.09.

Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.

Демонстрації

Деякі речовини металів, неметалів і складних речовин кількістю речовин 1 моль.

 

8.

 

25.09.

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів.

 

 

9.

30.09.

Розрахунки за хімічними формулами.

 

 

10.

 

 

02.10.

Узагальнення знань з теми  «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Тестова робота.

 

 

 

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук (25 год)

11.

07.10.

Основні класи неорганічних сполук.

 

 

12.

09.10.

Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів.

Демонстрація 1.

Зразки оксидів.

 

13.

14.10.

Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот.

Демонстрація 2.

Зразки кислот.

 

14.

16.10.

Солі (середні), їх склад і назви.

Демонстрація 3.

Зразки солей.

 

15.

21.10.

Основи, їх склад і назви. Класифікація основ.

Демонстрація 4.

Зразки основ.

 

16.

23.10.

Фізичні і хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами,іншими оксидами.

Демонстрація 5.

Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

 

17.

04.11.

Оксиди в природі. Використання оксидів.

 

 

18.

06.11.

Фізичні і хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами й солями. Поняття про ряд активності металів.

Демонстрація 6.

Хімічні властивості кислот.

Лабораторна робота №1 .Дія кислот на індикатори.

 

19.

11.11.

Реакції заміщення й обміну. Правила безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот.

Лабораторна робота №2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

 

20.

13.11.

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

 

 

21.

18.11.

Контроль знань з теми  «Класи неорганічних сполук. Фізичні й хімічні властивості оксидів, кислот».

 

 

22.

20.11.

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями.

Демонстрація 7.

Хімічні властивості основ.

Лабораторна робота №3. Дія розчинів лугів на індикатори.

 

23.

25.11.

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання.

Лабораторна робота №4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами.

Лабораторна робота №5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами.

Лабораторна робота №6. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання.

 

24.

27.11.

Поняття про амфотерні основи.

Демонстрація8.

Доказ амфотерності цинк гідроксиду.

 

25.

02.12.

Правила безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.

 

 

26.

04.12.

Фізичні й хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрація 9. Хімічні властивості солей.

 

27.

09.12.

Поширення солей у природі та їх практичне значення.

Лабораторна робота №7. Взаємодія солей з металами. Лабораторна робота №8. Взаємодія солей з лугами в розчині. Лабораторна робота №9. Реакція обміну між солями в розчині.

 

28.

11.12.

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

 

 

29.

16.12.

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

 

 

30.

18.12.

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

 

 

31.

23.12.

Контроль знань з теми  «Основні класи неорганічних сполук». Контрольна робота № 1.

 

 

32.

25.12.

 Аналіз контрольної роботи й коригування знань учнів.

 

 

33.

13.01

Загальні способи добування оксидів, кислот.

 

 

34.

15.01

Загальні способи добування основ, солей.

 

 

35.

20.01

Значення експериментального методу в хімії.

Лабораторна робота № 10. Розв’язання експериментальних задач.

 

36.

22.01

Практична робота №2. Розв’язання експериментальних задач.

 

 

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома. (15 год + 2 год резервні)

37.

27.01

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

 

 

38.

29.01

Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени.

Демонстрація Взаємодія натрію, кальцію, магнію з водою.

Лабораторний робота № 11. Дослідження характрету гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру (IV)

 

39.

03.02

Періодичний закон

 

 

40.

05.02

Періодична система хімічних елементів – графічний вираз періодичного закону. Поняття про періоди та групи.

Демонстрація

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (довга й коротка форми).

 

41.

10.02

Будова атома: ядро й електронна оболонка. Склад атомних ядер (протони й нейтрони).

 

 

42.

12.02

Протонне число й нуклонне число. Поняття про радіоактивність.

 

 

43.

17.02

Узагальнення знань по темі «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

 

 

44.

19.02

Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи (стабільні й радіоактивні).

Демонстрація

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

 

45.

24.02

Стан електронів у атомі.

 

 

46.

26.02

Енергетичні рівні й підрівні. Будова електронних оболонок атомів перших трьох періодів.

Демонстрація

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

 

47.

03.03

Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома.

 

 

48.

05.03

Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома

 

 

49.

12.03

Взаємозв’язок між положенням елементів у періодичній системі та властивостями  хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном.

 

 

50.

17.03

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем  у періодичній системі й будовою атомів.

Демонстрація

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

 

51.

19.03

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем  у періодичній системі й будовою атомів.

 

 

52.

31.03

Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д.І.Менделєєва.

 

 

53.

02.04

Узагальнення знань з теми  «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома».

 

 

Тема 4. Хімічний зв'язок і будова речовини (10 год + 4 год резервні)

54.

07.04

Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів.

 

 

55.

09.04

Ковалентний зв'язок, його види – полярний та неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку.

 

 

56.

14.04

Утворення ковалентного полярного зв’язку.

 

 

57.

16.04

Електронні формули молекул речовин.

 

 

58.

23.04

Утворення йонів. Йонний зв'язок.

 

 

59.

28.04

Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Демонстрація

Моделі кристалічних граток різних типів.

 

60.

30.04

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.

Демонстрація

Фізичні властивості речовин з різними типами кристалічних граток.

 

61.

05.05

Валентність та електронна будова атома. Нормальний і збуджений стани атома.

 

 

62.

07.05

Тренувальні вправи

 

 

63.

17.05

Ступінь окиснення.

 

 

64.

14.05

Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічною формулою сполуки.

 

 

65.

19.05

Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

 

 

66.

21.05

Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

 

 

67.

26.05

Тренувальні вправи.

 

 

68.

28.05

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини». Контрольна робота № 2.

 

 

Орієнтовані об’єкти екскурсій

1. Краєзнавчий і мінералогічний музеї

Категорія: Мої статті | Додав: Liя (06.18.2015) | Автор: Наталя E
Переглядів: 186 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Неділя, 11.18.2018