Головна » Статті » Мої статті

Тематичне планування 11 клас

Календарно-тематичне планування уроків хімії. 11 клас. Академічний рівень.

            (Складено за програмою МОН України, Київ, МОН України 2010 рік.)

п/п

 

Дата

 

Тема уроку

 

Хімічний експеримент

 

Примітки

 

Повторення основних питань курсу хімії 10 класу (2 год)

1.

02.09.

Органічні сполуки, їх склад та властивості.

 

 

 

2.

 

04.09.

Застосування найважливіших органічних сполук.

 

 

Тема 1. Теорія будови органічних речовин ( 3 год)

3.

09.09.

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул.

 

 

4.

11.09.

Ізомерія. Міжнародна номенклатура

 

 

5

16.09.

Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О.М.Бутлерова.

 

 

 

Тема 2. Вуглеводні ( 17 год + 1 год резервна )

6.

18.09.

Класифікація вуглеводнів.

 

 

7.

 

23.09.

Утворення ковалентних карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіта лей атома Карбону. Одинарні, подвійні, потрійні зв’язки.

 

 

8.

 

25.09.

Головні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова направленість.

 

 

9.

30.09.

Алкани ( парафіни ). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформацію. Систематична номенклатура.

Лабораторний дослід № 1.

Виготовлення моделей молекул вуглеводнів  ізомерів, (конформацій).

Демонстрації:

Визначення якісного складу метану за продуктами спалювання.

Моделі молекул вуглеводнів.

 

10.

 

02.10.

Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів.

Демонстрація:

Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

 

11.

07.10.

Поняття про циклоалкани

( циклопарафіни ).

 

 

12.

 

09.10.

Практична робота №1. «Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках.»

 

 

13.

14.10.

Узагальнення знань по темі «Теорія будови органічних сполук» та «Вуглеводні (алкани)»

 

 

14.

16.10.

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна й просторова цис-, трансізомерія алкенів, номенклатура.

Демонстрація:

Моделі молекул вуглеводнів.

 

15.

21.10.

Хімічні властивості алкенів: повне й часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.

Демонстрація:

Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

16.

23.10.

Добування, застосування алкенів.

 

Демонстрація:

Добування етену.

 

17.

04.11.

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.

Демонстрація:

Моделі молекул вуглеводнів.

 

18.

06.11.

Хімічні властивості: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів.

Демонстрація:

Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

19.

11.11.

Добування, застосування алкінів.

Демонстрація:

Добування етину карбідним способом

 

20.

13.11.

Розв’язування  розрахункових задач. Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

 

 

21.

18.11.

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Демонстрація:

Бензен як розчинник.

 

22.

20.11.

Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, приєднання, заміщення. Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на навколишнє середовище.

Демонстрації:

Відношення бензену до розчину калій перманганату.

Горіння бензину.

Відношення бензену до бромної води.

 

23.

25.11.

Взаємозв’язок між вуглеводнями.

 

 

24.

27.11.

Узагальнення та систематизація знань по темі «Вуглеводні»

 

 

 

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка ( 4 год)

25.

02.12.

Природній і супутній нафтові гази, їхній склад, використання.

 

 

26.

04.12.

Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Використання нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.

Демонстрація:

Модель нафтоперегінної установки.

 

27.

09.12.

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

Лабораторний дослід № 2.

Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля

( колекція ). Лабораторний дослід № 3. Ознайомлення з різними видами палива

( колекція ).

 

28.

11.12.

Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини й використання продуктів її переробки.

 

 

 

Тема 4. Оксигеновмісні органічні сполуки ( 19 год + 2 год резервні )

29.

16.12.

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

30.

18.12.

Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.

Демонстрації:

Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді

 ( розчинність у воді, горіння ).

Взаємодія етанолу з натрієм.

Взаємодія етанолу з гідроген бромідом.

 

31.

23.12.

Етиленгліколь, гліцерол. Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини.

Лабораторний дослід № 4.

Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.

 

32.

25.12.

Узагальнення знань по темі «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» та «Оксигеновмісні сполуки (спирти)»

 

 

33.

13.01

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум (ІІІ) хлоридом. Взаємний вплив атомів в молекулі фенолу.Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.

Демонстрації:

Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання.

Добування натрій феноляту.

Витіснення фенолу з натрій феноляту дією карбон (ІV) оксиду.

Взаємодія фенолу з ферум (ІІІ) хлоридом.

 

34.

15.01

Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.

 

 

35.

20.01

Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення й відновлення. Добування етаналю. Застосування метаналю й етаналю.

Лабораторний дослід № 5.

Окиснення метаналю (етаналю) арґентум (І) оксидом.

Лабораторний дослід № 6.

Окиснення метаналю (етаналю) купрум (ІІ) гідроксидом.

Лабораторний дослід № 7.

Окиснення спирту до альдегіду.

 

36.

22.01

Карбонові кислоти. Насичені карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура. Хімічні властивості кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу й будови. Взаємний вплив карбоксильної та вуглеводневої груп.

Демонстрація:

Властивості етанової кислоти.

Лабораторний дослід № 8.

Дія етанової кислоти на індикатори.

Лабораторний дослід № 9.

Взаємодія етанової кислоти з магнієм.

Лабораторний дослід № 10.

Взаємодія етанової кислоти з лугом.

 

37.

27.01

Практична робота №2. «Властивості етанової кислоти.»

 

 

38.

29.01

Багатоатомність карбонових кислот. Добування і застосування карбонових кислот.

 

 

39.

03.02

Естери. Склад, хімічна будова естерів. Реакція етерифікації. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

Демонстрації:

Добування естеру.

Ознайомлення зі зразками естерів.

 

40.

05.02

Жири, їхній склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів.

Лабораторний дослід № 11.

Розчинність жирів.

Лабораторний дослід № 12.

Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.

 

41.

10.02

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднень синтетичними мийними засобами. Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

Лабораторний дослід № 13.

Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

 

42.

12.02

Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксигеновмісні сполуки»

 

 

43.

17.02

Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естеріфікація.

Демонстрація:

Взаємодія глюкози з арґентум (І) оксидом.

Лабораторний дослід № 14.

Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом.

 

44.

19.02

Короткі відомості про фруктозу, рибозу й дизоксирибозу.

 

 

45.

24.02

Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.

Демонстрація:

Гідроліз сахарози.

 

46.

26.02

Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом.

Демонстрація:

Гідроліз крохмалю.

Лабораторний дослід № 15.

Відношення крохмалю до води.

Лабораторний дослід № 16.

Взаємодія крохмалю з йодом.

 

47.

03.03

Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естеріфікація, термічний розклад.

Демонстрація:

Гідроліз целюлози.

 

 

48.

05.03

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів.

 

 

49.

12.03

Практична робота №3. . «Розв’язування експериментальних задач»

 

 

 

Тема 5. Нітрогеновмісні органічні сполуки ( 8 год )

50.

17.03

Аміни, їхній склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою, кислотами, горіння.

 

 

51.

19.03

Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості.

.

 

52.

31.03

Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.

Демонстрація

Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою.

Взаємодія аніліну з бромною водою

 

53.

02.04

Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені наявністю аміно- й карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв'язок.

Демонстрація

Доведення наявності функціональних груп в амінокислотах.

 

54.

07.04

Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.

Демонстрація

Розчинення й денітурація білків.

Лабораторний дослід № 17.

Кольорові реакції білків.

 

55.

09.04

Успіхи у вивченні й синтезі білків. Поняття про біотехнології. Біологічне значення амінокислот і білків.

 

 

56.

14.04

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

 

 

57.

16.04

Узагальнення й систематизація знань по темах «Оксигеновмісні сполуки (Вуглеводи)» та «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

 

 

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини

й полімерні матеріали на їх основі ( 6 год )

58.

23.04

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні та термореактивні полімери.

Лабораторний дослід № 18.

Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.

 

59.

28.04

 

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, полі метилметакрилат, фенол, формальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.

Демонстрація

Зразки пластмас

 

60.

30.04

Синтетичні волокна. Поліестерові й поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Демонстрація

Зразки пластмас, синтетичних волокон, канчуків.

Лабораторний дослід № 19.

Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів.

 

61.

05.05

Синтетичні каучуки. Склад, властивості, застосування.

Демонстрація

Зразки каучуків

Лабораторний дослід № 20..

Порівняння властивостей каучуку і гуми.

 

62.

07.05

Багатоманітність і взаємозв’язок органічних речовин.

 

 

 

63.

12.05

Багатоманітність і взаємозв’язок органічних речовин.

 

 

 

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства ( 6 год )

64.

14.05

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва в Україні.

Демонстрації

Матеріальні і віртуальні моделі фулеренів

Зразки природних і синтетичних полімерів.

Зразки сировини, традиційних і новітніх матеріалів, виробів з них.

Зразки видів палива.

 

65.

19.05

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.

 

 

66.

21.05

Хімія та забезпечення людства харчовими продуктами. Добрива, хімічні засоби захисту рослин, обровки і збереження харчових продуктів. Хімічні методи обробки, зберігання, контролю якості харчових продуктів.

Демонстрації

Визначення наявності нітратів у харчових продуктах

Зразки мінеральних добрив, засобів захисту рослин, харчових продуктів і добавок

Лабораторний  дослід № 21.

Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів).

Лабораторний дослід № 22 Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів.

 

67.

26.05

Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

Демонстрації

Зразки засобів для прання, миття, чищення, дезінфікування, парфумерно-косметичних препаратів, автокосметики, розчинників, фарб та інших побутових хімікатів.

 

68.

 

Хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

 

69.

 

Узагальнення знань по темах «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі» та «Роль хімії у житті суспільства»

 

 

 

     Орієнтовані об’єкти екскурсій (зокрема віртуальних):

 1. мінералогічний і краєзнавчий музей
 2. промислові виставки
 3. хімічні лабораторії промислових та сільськогосподарських підприємств
 4. підприємства металургійної промисловості
 5. підприємство з переробки нафти і природного газу
 6. опалювальна котельня, теплова електростанція
 7. цукровий завод
 8. завод з виробництва мінеральних добрив
 9. завод з виробництва лаків і фарб
 10. завод з виробництва побутових хімікатів
 11. аптека
 12. підприємства прання та хімічного чищення
 13. тваринницька ферма
 14. санітарно-ветеринарна лабораторія ринку
 15. санітарно-епідемічна станція
 16. підприємства харчової промисловості
 17. автозаправна станція

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Liя (06.18.2015) | Автор: Наталя E
Переглядів: 686 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
Неділя, 11.18.2018